مشخصات فایل آزادي فردي و حدود آن در حكومت اسلامي

مشخصات فایل دادگاه جديد اروپائي حقوق بشر

مشخصات فایل مبانى فلسفى حقوق بشر

مشخصات فایل شكنجه در كنوانسيون 1984 سازمان ملل متحد

مشخصات فایل مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز

مشخصات فایل اسلام و حقوق بشر

مشخصات فایل از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوري جهاني

مشخصات فایل تحقیق در مورد شكنجه

مشخصات فایل سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر

مشخصات فایل رويكردى اسلامى به آزادى و حقوق بشر