فایل ورد(Word) پروژه بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن

عنوان تحقیق : بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن تعداد صفحات : ۷۱ شرح مختصر تحقیق : در تحقیق حاضر به بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDفایل ورد(Word) پروژه بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن|41014142|sarzamindoost|سیستم های قدرت خطوط HVDC,خطوط HVDC,مزایا و معایب خطوط HVDC,مزایا و معایب سیستم های قدرت خطوط HVDC,انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC,سیستم های قدرتHVDC,فایل ورد(Word) پروژه بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن,پروژه بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن,دانلود پایان نامه,پایان نامه,جزوه,دانلود,جزو
با ما همراه باشید با موضوع فایل ورد(Word) پروژه بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن

عنوان تحقیق : بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن

تعداد صفحات : ۷۱

شرح مختصر تحقیق : در تحقیق حاضر به بررسی انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت خطوط HVDC پرداخته شده است.این تحقیق در ۴ فصل تهیه و تنظیم شده است.فصل اول به بررسی انواع سیستمهای HVDC پرداخته و در فصل دوم انواع سیستمهای کنترل HVDC مورد بحث قرار گرفته است.در فصل بعدی هارمونیکهای تولیدی در خطوط HVDC و روش های فیلترینگ آنها آمده است.در فصل آخر تحقیق انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC و سیستم های قدرت آن ؛ تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده با استفاده از کنترلر با منطق فازی هماهنگ مورد بحث قرار گرفته است.

سیستم های HVDC دارای مزایا و معایب می باشد که در این تحقیق به این مزایا و معایب نیز اشاره شده است.انتقال انرژی بوسیله سیستم‌های جریان مستقیم یا به اختصارDC هزینه اولیه زیادی دارد ولی برخی از مشکلات سیستم‌های جریان متناوب (AC) مانند سنکرونیزم و پایداری را ندارد لذا بجای انتقال‌های بصورت EHV-AC و UHV-AC استفاده از سیستم‌های HVDC بسیار مطلوبتر و به صرفه تر است.در حالت کلی انتقال حجم زیادی از توان و انرژی در فواصل طولانی (بیش از km800) بصورت DC نسبت به AC بسیار با صرفه ‌تر است. در بعضی از موارد پارامترهای دیگری از قبیل بهبود پایداری، حفظ سطح اتصال کوتاه ، کنترل پذیری بیشتر هم مطرح می شوند که علی رغم داشتن هزینه برابر یابیشتر سیستم ‌DC بر AC ترجیح داده می‌شود.

خلاصه ای از تحقیق انتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC :

در فصل اول تحقیقانتقال انرژی به وسیله خطوط HVDC ، ابتدا به بیان معیارهایی برای انتخاب سیستم‌ HVDC پرداخته و در ادامه به بررسی انواع سیستم‌های HVDC اشاره شده است.و سپس مزایا و معایب شبکه‌های HVDC به اختصار بیان شده است و در نهایت یک ارزیابی کلی از سیستمهای HVDC بعمل آمده است.در فصل دوم نیز به بررسی انواع سیستم‌های کنترل HVDC اعم از مبدل‌ها و زاویه آتش و شبکه HVDC پرداخته شده است و سپس سطوح مختلف کنترل در سیستم‌های HVDC مطرح شده و یک سیستم کنترلی غیر خطی قوی ( Robust ) تشریح شده و در نهایت یک ارزیابی از سیستم‌های کنترلی بعمل آمده و شمای طبقاتی ساده‌ای از یک سیستم کنترل بیست و چهار پالسه ترسیم شده است.

در فصل سوم به بررسی اجمالی هارمونیک‌های تولیدی در سیستم‌ HVDC پرداخته و نحوه فیلترینگ آنها مطرح شده است. در این فصل انواع فیلترها و کاربردهر کدام ، تأثیر امپدانس شبکه بروی فیلترینگ، طراحی فیلتر تنظیم شونده و خلاصه ای از فیلترهای فعال و غیر فعال بیان شده است و در نهایت ارزیابی صورت گرفته است.در فصل چهارم نیز که آخرین فصل این تحقیق می‌باشد، به بررسی کامل یک کنترلر با منطق فازی به منظور تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده پرداخته شده است و در نهایت نیز یک ارزیابی جامع از این نوع کنترلر بعمل آمده است.

در ادامه فهرست مطالب تحقیق را مشاهده می فرماییید :

مقدمه

فصل ۱- انواع سیستمهای HVDC

۱-۱- مقدمه

۱-۲- معیارهایی از سیستم انتقال HVDC

۱-۳- انواع سیستم‌های HVDC

۱-۳-۱- سیم تک قطبی۱

۱-۳-۲- شبکه تک قطبی با بیش از یک هادی

۱-۳-۳- سیستم‌ انتقال دو قطبی HVDC

۱-۴- مزایا و معایب خطوط HVDC از نظر فنی

۱-۵- ارزیابی

فصل ۲- انواع سیستمهای کنترل HVDC

۲-۱- مقدمه

۲-۲- برخی از مزایا HVDC

۲-۳- برخی از معایب HVDC

۲-۴- اصول کنترل در مبدلها و سیستم های HVDC

۲-۵- کنترل در مبدل AC/DC

۲-۶- واحد فرمان آتش

۲-۷- کنترل در شبکه HVDC

۲-۸- کنترل با جریان ثابت یا ولتاژ ثابت

۲-۹- مشخصه‌های ترکیبی در شبکه HVDC و تغییر جهت توان

۲-۱۰- تعیین میزان قدرت انتقالی

۲-۱۱- کنترل ویژه در سیستمهای HVDC

۲-۱۲- کنترل فرکانس

۲-۱۳- کنترل از طریق مدولاسیون توان DC

۲-۱۴- کنترل توان راکتیو

۲-۱۵- کنترل با ضریب قدرت ثابت (CPF )

۲-۱۶- کنترل با جریان راکتیو ثابت (CRC)

۲-۱۷- یک کنترل کردن غیر خطی قوی برای سیستم های قدرت AC/DC موازی

۲-۱۸- ارزیابی

فصل ۳- بررسی هارمونیکهای تولیدی در HVDC و فیلترینگ آنها

۳-۱- مقدمه

۳-۲- حذف هارمونیک شبکه HVDC ( فیلترینگ)

۳-۳- انواع فیلترها

۳-۴- موقعیت

۳-۵- اتصال سری و موازی

۳-۶- نحوه تنظیم

۳-۷- تأثیر امپدانس شبکه بر روی فیلترینگ

۳-۸- طراحی فیلترهای تنظیم شونده

۳-۹- انحراف فرکانس

۳-۱۰- فیلتر های فعال در شبکه HVDC

۳-۱۰-۱- مقدمه

۳-۱۰-۲- فیلتر غیر فعال سمت DC

۳-۱۰-۳- فیلتر فعال سمت DC

۳-۱۰-۴- خلاصه ای از عملکرد فیلتر غیر فعال سمت AC

۳-۱۰-۵- خلاصه ای از عملکرد فیلتر فعال سمت AC

۳-۱۰-۶- ارزیابی

فصل ۴- تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده با استفاده از کنترلر با منطق فازی هماهنگ

۴-۱- مقدمه

۴-۲- مدل سیستم

۴-۳- فازی سازی

۴-۴- اساس قانون و استنتاج

۴-۵- آشکار سازی

۴-۶- تغییر جهت دادن کنترلر با منطق فازی

۴-۷- ارزیابی